LIONS Suli

LIONS SULI családi napközi és LIONS Suli Alternatív Napközi (2010 – folyamatos)

A LIONS-ház 2009-ben elnyert végleges formája és közösségi terei lehetővé tették, hogy a szülőszállás intézményesülését követően – több mint 15 évvel később – egy másik tevékenységünk   is megkezdődjön és 2010-től minden hétköznap a gyermekzsivaj beköltözzön az épület falai közé.

A LIONS Suli kezdetben családi napköziként, hét gyermekkel indult, majd két év után (2012. január 1-től) LIONS Odú családi napközi néven újabb hét férőhellyel bővült.  A családi napközik működtetése több okból jelentett újabb fejlődési szintet egyesületünk életében. Egyrészt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (gyermekvédelmi törvényben) nevesített tevékenységként, a klub újabb állami feladatot látott el, amelyhez - 2016-ig - a költségvetési törvény még normatív támogatást is biztosított. Másrészt ez teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a klub alkalmazottat foglalkoztasson, és meginduljon egyes tevékenységek professzionalizálódása, amely a – napköziktől függetlenül – a megnövekedett állandó feladatok miatt is, szükségszerűvé vált.

Iskola

A LIONS Suli alapvető célja a tanulási gyengeséggel, nehézséggel, magatartási illetve beilleszkedési zavarral küszködő és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek korrepetálása és tanulmányi felzárkóztatása, valamint az iskola utáni szabadidejük tartalmas megszervezése.

Az alapötlet onnan származik, hogy az általános iskolákban a nagycsoportos délutáni foglalkozások szükségszerűen a „magára hagyott tanulás” rendszerében történnek, hiszen egy pedagógus, értelemszerűen, nem tud egy egész osztálynyi gyereknek egyszerre a segítségére lenni. Az pedig, ha egy gyermek, aki segítségre szorul, egyedül marad a számára megoldhatatlan feladatokkal,  problémáival és a kérdéseivel, természetesen további frusztrációk melegágya lehet! Ezt a tevékenységet hiánypótlónak éreztük már az egész napos iskola bevezetése (2013) előtt is, és ugyan hangsúlyeltolódások megfigyelhetőek, de a LIONS Suli létjogosultsága a kötelező iskolai napközi bevezetésével sem változott.

Segíteni tudunk a tanulási nehézséggel, a beilleszkedési és magatartásbeli problémákkal küszködő gyermekeknek éppúgy, mint a kis figyelem zavarral, netán önbizalom hiánnyal vagy a nem megfelelő feladat-tudattal rendelkező társaiknak. Magántanulókat készítünk fel osztályozó vizsgára és elégtelen osztályzattal évet zárt gyermekeket a nyári pótvizsgára. Van akinek csak az írásbeli házi feladatának elkészülését szükséges ellenőriznünk, van akivel napi szintű intenzív négyszemközti korrepetálás szükséges.

A LIONS Suli családi napközi 2017-től – a jogszabályi változások miatt – alternatív napköziként működik, és noha kezdetben hét gyermekkel indult, mára már 20-25 beíratott gyermek számára nyújt napi szintű, személyre szabott tanulmányi segítséget. A magas gyermeklétszám kiterjedt önkéntes segítő-hálózatot igényel, amelyet széleskörű együttműködésekkel sikerült megvalósítani. Egyesületünk a Pécsi Tudományegyetem Partnerintézményévé vált, amely kapcsán egyetemista gyakornokok, illetve 10 pécsi középiskolával kötött együttműködési megállapodás keretében pedig, középiskolás diákok érkeznek hozzánk naponta korrepetálni. A segítők körét nyugdíjas pedagógusok és közfoglalkoztatottak teszik teljessé, elérve, hogy minden nap, minden gyermek kellő segítséghez juthasson, és sikerüljön minden nálunk levő gyermek, tanulmányi eredményén érdemben javítani. Tekintve, hogy mára már több pécsi általános iskola igazgatója, valamint több családgondozó küld hozzánk gyermekeket, úgy tűnik, mostanra sikerült elérni azt, hogy a lelkes civilekből a pécsi oktatási és gyermekvédelmi színtér hiteles szereplőivé és segítőivé váljunk!

Mind ebben az a szemléletünk segít, hogy nem csupán szigetszerűen szeretnénk jelen lenni a gyermek hétköznapjában. Különös figyelemmel kell lennünk ugyanis arra, hogy a nálunk levő gyermekek, az életkorukból adódóan, a kiskapuk megtalálásának, az életükben jelenlevő, róluk különböző információszelettel rendelkező felnőttek közötti lavírozásnak ösztönös ismerői. Így a gyermekek napi teendőiről, és néhány lényegesebb történésről, tőlük sokszor csak korlátozott mértékben értesülünk. Annak érdekében azonban, hogy a gyermekkel kapcsolatosan, minden lényeges információ rendelkezésünkre álljon, továbbá minden, amit mi tapasztalunk vele kapcsolatban más, a gyermek életében jelen levő fontos személy számára is segítségül szolgáljon, úgy döntöttünk, hogy folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülőkkel, osztályfőnökökkel, családgondozókkal (kellő pedagógusi nyitottság esetén még egyes kritikus tárgy szaktanáraival is). Így próbálunk a gyermekek életében nemcsak elkülönült szereplők lenni, hanem olyanok, akik egyúttal segítő hálót is vonnak köréjük. Ezt a felismerést 2014-ben, a következő bekezdésekben taglalt gyermek esete hozta magával, amely újfajta szemléletet költöztetett a napközi életébe.